Jaarverslag 2022

Verslag over 2022 van de Bezinningsgroep Energie (BG) en de Stichting Energie en Samenleving (SES): de stichting die het werk van de Bezinningsgroep mogelijk maakt.

De sessies van de BG in 2022

De BG keerde na de COVID-periode weer terug naar meer normalere omstandigheden. Enkel de eerste twee sessies vielen nog in de lockdown. Bij een inventarisatie over voorkeuren in de eerste sessie, was er een wisselende voorkeur voor fysiek of digitaal, met overwegend voorkeur voor (mede) fysiek. Er is daarom gekozen om het via internet ‘deelnemen’ in stand te houden, in combinatie met het fysiek bijeenkomen bij Seats2Meet in Utrecht.

Bij de programmering kiest het bestuur expliciet voor strategische thema’s over het klimaat en energiebeleid voor de langere termijn. De korte termijn en concrete beleidsvoornemens krijgen immers al veel aandacht en op dat punt kan de BG weinig toevoegen.

Het jaar 2022 bood hiervoor een variatie aan onderwerpen en sprekers, met dit keer een blok van drie sessies voor een eigen visieproject (zie hieronder). Het programma van de avonden staat hier.

Aan het einde van 2022 werd een evaluatie gehouden onder de BG-leden. Deze werd door circa tien van de gemiddeld 25 aanwezige leden ingevuld. De gemiddelde waardering was 3.8 op een schaal van 1-5. Bijeenkomsten scoorden waarderingen variërend van 3,2 tot 4,4. De drie plenaire bijeenkomsten die besteed werden aan het BG-visieproject scoorden onder de gemiddelde waardering. De laatste twee bijeenkomsten in 2022 scoorden het hoogst.

Nieuw dit jaar is dat we voorafgaand aan de BG-bijeenkomsten gezellig wat gingen eten bij Tai Soen, het restaurant gelegen naast de ingang naar Seats2Meet. Dit om het informele netwerkaspect van de BG ruimte te geven. Hier is door wisselende aantallen leden gebruik van gemaakt.

Project rond het Programma Energiesysteem

Dominant in de BG-programmering in 2022 was het BG-project om met elkaar tot een bijdrage te komen aan het (EZK)debat over de vormgeving van het energiesysteem in 2050. Aanleiding voor dit project was de presentatie die Michiel Hekkenberg gaf. Michiel is bij EZK-projectleider voor dit traject: het zogenaamde PES (programma energiesysteem). De BG heeft CE Delft gecontracteerd om op basis van drie sessies tot een rapport te komen met input voor het ministerie. Frans Rooijers leidde dit project met de centrale vraag hoe een meer vanuit waarden opgezet systeem eruit zou kunnen zien. Het resulteerde in veel inbreng, een aantal versies van een rapport, vele mails, werksessies, drie BG-discussies en uiteindelijk een definitieve BG-visie op het energiesysteem. Dit rapport is vanuit de BG gepresenteerd met een presentatie gevolgd door een interessante discussie voor een groep van circa 25 betrokken EZK-, BiZa-, Fin-ambtenaren en een bespreking met EZK-directie. Het Expertteam dat EZK bij dit project helpt, reageerde dat dit een nuttige bijdrage aan hun werk was en vele BG-leden herkenden (stukjes van) onze inbreng in de tussenrapportage met eerste conclusies en aanbevelingen van het Expertteam Energiesysteem 2050 van 8 november 2022.

Ontwikkeling van de BG door de jaren heen

Het aantal aanwezigen was in 2022 met gemiddeld 25 weer op een historisch niveau. (Zie deze grafiek.) Wat wel duidelijk is, is dat onlinebijeenkomsten meer bezoekers trekken. Dit gold ook voor de eerste onlinebijeenkomst in 2022. Mogelijk kan de hybride vorm de voordelen van beide vormen vasthouden.

Ledental BG

Het ledental van de BG bleef stabiel rond de 80 (betalende) leden. Dit aantal is prima, maar het bestuur blijft van mening dat een werving voor een stevige (jongere) aanwas blijvende aandacht nodig heeft om te voorkomen dat de BG ontwikkelt naar een groep van met name gepensioneerden.

2022: 82 leden (inclusief twaalf aanmeldingen, exclusief negen opzeggingen)
2021: 81 leden (inclusief vier aanmeldingen, exclusief drie opzeggingen)
2020: 77 leden (inclusief acht aanmeldingen, exclusief tien opzeggingen)
2019: 79 leden (inclusief zes aanmeldingen, exclusief vier opzeggingen)

Financiën

Financieel was 2022 een prima jaar voor de Stichting Energie en Samenleving, onder wiens auspiciën de BG opereert. De inkomsten waren € 15.721 en de operationele kosten € 11.036, zodat er een operationeel resultaat van € 4.685 resulteerde. Het eenmalige BG-project kostte (conform budget) € 10.885 zodat een resultaat van -€ 6.200 ontstond, dat ten laste van het vermogen van de stichting werd gebracht. Het vermogen van de stichting bedroeg ultimo 2022 € 7.016.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Energie en Samenleving bestond aan het begin van 2022 uit Alex Kaat (voorzitter), Kees den Blanken (secretaris) en Bouwe Taverne (penningmeester). Onder grote dankzegging trad Bouwe najaar 2022 af en trad Frank Schoof aan als lid van het Stichtingsbestuur in de functie van penningmeester. Joop Oude Lohuis zit de sessies van de BG voor.

De Stichting Energie en Samenleving is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41198603 en heeft RSIN-nummer 815812620.

Dit verslag is opgesteld en vastgesteld op 6 september 2023.