Doelstelling

Bezinningsgroep Energie (BG) is een onafhankelijke denktank die ontwikkelingen over energie en milieu kritisch volgt. De BG wil inzicht bieden in de maatschappelijke implicaties van energievoorziening. Dit doet zij met bijeenkomsten waar deskundigen informatie uitwisselen over het energie- en klimaatbeleid (o.a. milieu, energiebesparing en duurzame ontwikkeling).

In de Bezinningsgroep Energie - de BG - wordt al sinds 1974 genuanceerd een breed gesprek gevoerd over energie en haar maatschappelijke gevolgen. Met Kamerleden, activisten, professoren, industriëlen, branchevertegenwoordigers, managers. Over kernenergie, gas, biomassa, batterijen en hun samenhang. En nog veel meer. Gedrag, besparen of toch met zon-pv alles elektrificeren? Top-down of bottom-up?

Er blijkt nog steeds behoefte aan goed gesprek over lange termijn visies op het energiesysteem. Boven de waan van de dag. Signaleren en agenderen. Zonder gezamenlijke conclusie, maar om inzicht te laten groeien. Met interessante BG-leden die in energieland relevant zijn. In een mix van vormen: rond de tafel, op het internet, bij een fieldtrip en soms met een hap. Vooraf stukken lezen, korte presentatie, grote discussie. Vrij (mee)denken, buiten de box, met zicht op belangen, onder Chatham House Rule. De BG!

De BG streeft niet naar een gedeelde mening en geeft geen inhoudelijke externe meningen. Per jaar zijn er acht van zulke BG-gelegenheden, op internet, in Utrecht en soms op locatie. Ontmoeting mens en idee.

Bijeenkomsten

Om haar doel te realiseren komt de Bezinningsgroep acht maal per jaar bijeen. Daar bespreken de leden relevante energie- en milieuvragen, met bijzondere aandacht voor klimaatverandering ten gevolge van emissies.

Recentelijk kwamen onder meer deze onderwerpen aan bod:
- Wat betekent het Nederlandse en Europese regeerbeleid voor klimaat en energie?
- Hoe gaan gemeenten de energietransitie voor de lagetemperatuurwarmte vormgeven?
- Is duurzame energie voldoende voor een klimaatneutrale energievoorziening? 
- Hoe worden consumenten in hun gedrag beïnvloed in relatie tot klimaatbeleid.
- Hoe reduceert de industrie CO?
- Wat zijn de nieuwe perspectieven voor gas en de gassector?

Leden

De leden van de Bezinningsgroep hebben een achtergrond in wetenschap, industrie, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke organisaties, overheden, adviesorganen en politiek. Zij dragen op persoonlijke titel bij aan verdieping en bezinning over energie. Dit gebeurt open, vertrouwelijk, gebaseerd op feiten en argumenten en respectvol.
De Bezinningsgroep Energie treedt zelden naar buiten met standpunten. Een reden hiervoor is de veelheid aan meningen binnen de groep. De inzichten kunnen echter wel een maatschappelijk bereik krijgen via de individuele leden. Zij mogen informatie, inzichten en hun conclusies extern gebruiken, mits deze niet herleid kunnen worden tot sprekers of organisaties. De Bezinningsgroep biedt meerwaarde vanwege het open debat met mensen met uiteenlopende meningen en belangen, zodat ieders mening verrijkt kan worden. Citeren kan de openheid van debat, belangen en vertrouwelijkheid schaden.
In de speciale gevallen dat de Bezinningsgroep standpunten publiek maakt, gebeurt dit in overleg met de leden en met de vermelding dat niet alle leden de meningen dragen.